Потаська сільська рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

                                                                                                                                              Р і ш е н н я      

 

  21     грудня  2018 року

                        № 27-1/VII

Про сільський бюджет

Потаської сільської ради

Маньківського району на 2019 рік

Відповідно до статтей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Потаська сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 2503652 гривні, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 2398552 гривні та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 105100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  2503652 гривні, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 2398552 гривні та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 105100 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі    23990 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 208280 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.  Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 ,71 Бюджетного кодексу України та міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферта місцевим бюджетам.

9. Доручити секретарю сільської ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Надати право виконавчому комітету Потаської сільської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку забезпечити потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету в розрізі економічної та функціональної класифікації та кредитування бюджету, включаючи субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, депутатської діяльності та етики, з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, повязані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

13. Це рішення набирає чинності  з 01 січня 2019 року.

14. Додатки  1, 3, 4, 5, 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати секретарю сільської ради повноваження в процесі виконання сільського бюджету заключати договори щодо умов надання субвенції з сільського бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Площенко М.М. – голову постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, депутатської діяльності та етики.

 

 

Секретар сільської ради

 

Л.М. Ільніцька