Потаська сільська рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

                                            Р і ш е н н я       

 

від  23.12.2016                                                                                        № 10-2/VIІ

                                           Про сільський бюджет

                                                     на 2017 рік

 

Відповідно до п. 3 статті 77 Бюджетного кодексу України,  п. 23  ч.1 статті 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” сільська  ради     В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2050,785 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2005,915 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 44,870 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2050,785 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2005,915 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 44,870 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2005,915 тис. грн. та спеціальному фонду 44,870 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  22,690 тис. гривень.

         4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 5.  Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 6,120 тис. грн.. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 6.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню.

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі 355,441 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.      Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти від органів державного управління.

        11.    Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження , визначені статтею 69 та 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного

    12.  Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету в розрізі економічної та функціональної класифікації та кредитування бюджету, включаючи додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

    - оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

13.  Додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

        Сільський голова                                                              С.В. Діхтяренко